استادان

مهدی حسن زاده

Head Teacher & Managing Director

پگاه پوربابایی

استاد زبان انگلیسی

سمیرا نجاری

استاد زبان انگلیسی

مریم کامروا

استاد زبان انگلیسی

امیر محمدیان

استاد زبان انگلیسی

فاطمه حمیدی

استاد زبان انگلیسی

شیما نعمتیان

استاد زبان فرانسه

مهسا معمار

استاد زبان انگلیسی

صدیقه اربابی

استاد زبان آلمانی

علی پرموزه

استاد زبان انگلیسی

زهرا رهبری

استاد زبان انگلیسی

مریم نصیری نیا

استاد زبان انگلیسی