سمیرا نجاری

استاد زبان انگلیسی

سمیرا نجاری

استاد زبان انگلیسی

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، داتشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۸۶-۹۰
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی  ۹۱-۹۳
  • مدرس آنلاین
  • مدرس دوره ها ی مکالمه ی بزرگسالان
  • مدرس مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون کاشان از سال ۱۳۹۵ تا کنون
  • تدریس در آموزشگاه های زبان کاشان