علی پرموزه

استاد زبان انگلیسی

علی پرموزه

استاد زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 98-1400
کارشناسی مهندسی الکترونیک 91-95
مدرس مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون کاشان از 1399 تا کنون
مدرس دوره های مکالمه ی بزرگسالان
مدرس آنلاین
استاد جلسات بحث آزاد مرکز زبان بین الملل