زهرا رهبری

استاد زبان انگلیسی

زهرا رهبری

استاد زبان انگلیسی

مدرس دوره کودکان و نوجوانان

تدریس در مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون کاشان از 97 تاکنون

مدرس آنلاین

تدریس زبان از طریق فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه نجوا کاشان.بهار و تابستان 1394.

تدریس زبان در موسسه دانش برتر، اسفند ماه 1394-1396.