مهسا معمار

استاد زبان انگلیسی

مهسا معمار

استاد زبان انگلیسی

 

مدرس مجموعه مراکز زبان بین الملل و درالفنون کاشان از سال 1392 تا کنون

مدرس آنلاین زبان

سابقه ی یک سال فعالیت به عنوان مربی فرهنگی در کانون پرورش فکری مرکز کاشان

سابقه ی تدریس زبان انگلیسی در مهدهای کودک زیر نظر آموزشگاه زبان بین الملل

سابقه ی تدریس در پایه های دوم وسوم ابتدایی در مدارس کاشان به مدت سه سال