گالری تصاویر

Field Trip 1, 2018

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Field Trip 1, 2018

Upper-Intermediate GCC

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
Upper-Intermediate GCC

Ms.Shakiba Class 2, 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Shakiba Class 2, 2016

INtermediate GCC

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
INtermediate GCC

Field Trip 2, 2018

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Field Trip 2, 2018

Field Trip 4, 2018

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Field Trip 4, 2018

Mr. Samimi Class 1, 2015

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Mr. Samimi Class 1, 2015

Pre-Intermediate GCC

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
Pre-Intermediate GCC

Kids Room B

گروه: تصاویر موسسه
Kids Room B

Ms.Ranjbar Class, 2015

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Ranjbar Class, 2015

Ms.Fakhari Class, 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Fakhari Class, 2016

Boys Class, 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Boys Class, 2016

Ms.Memar Class , 2015

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Memar Class , 2015

Reception 2

گروه: تصاویر موسسه
Reception 2

Flowers & Plants

گروه: تصاویر موسسه
Flowers & Plants

Elementary GCC

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
Elementary GCC

Ms.Bahardoost Class, 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Bahardoost Class, 2016

Ms.Shakiba Class , 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Shakiba Class , 2016

Kids In BSCL

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Kids In BSCL

Kids class 1 , 2015

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Kids class 1 , 2015

BSCL TOEFL

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
BSCL TOEFL

Room F

گروه: تصاویر موسسه
Room F

Welcome to BSCL

گروه: تصاویر موسسه
Welcome to BSCL

Reception

گروه: تصاویر موسسه
Reception

Field Trip 5, 2018

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Field Trip 5, 2018

Room B

گروه: تصاویر موسسه
Room B

Room E

گروه: تصاویر موسسه
Room E

Beginner GCC

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
Beginner GCC

Field Trip 3, 2018

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Field Trip 3, 2018

Ms.Salehian Class, 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Ms.Salehian Class, 2016

Room C

گروه: تصاویر موسسه
Room C

Room A

گروه: تصاویر موسسه
Room A

Girls Class, 2016

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Girls Class, 2016

Dream, Plan, Do

گروه: تصاویر موسسه
Dream, Plan, Do

Room D

گروه: تصاویر موسسه
Room D

Mr. Samimi Class 2, 2015

گروه: تصاویر ارسالی زبان آموزان
Mr. Samimi Class 2, 2015

Advanced GCC

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
Advanced GCC

BSCL IELTS

گروه: تصاویر گواهینامه های مرکز
BSCL IELTS