امیر محمدیان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

فارغ التحصيل دانشگاه كاشان

 • داراي مدرك ليسانس مترجمي زبان انگليسي
 • تدریس در مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون از 95 تاکنون
 • سابقه تدريس در موسسه "معرفت" به مدت 1 سال
 • سابقه ترجمه براي موسسه "گفتار نو" از سال 1395
 • ترجمه مقالاتي از جمله:

 

 1. Hallow Core
 2. Wastewater Treatment Plant (Kashan University of Medical Sciences )
 3. Phase-change Materials

 

 • ترجمه براي شركت خودرو سازي سايپا
 • ترجمه براي سايت "پيامبر اعظم (ص)
 • ترجمه زه كشي آب باغ فين

 

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

فارغ التحصيل دانشگاه كاشان

 • داراي مدرك ليسانس مترجمي زبان انگليسي
 • تدریس در مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون از 95 تاکنون
 • سابقه تدريس در موسسه "معرفت" به مدت 1 سال
 • سابقه ترجمه براي موسسه "گفتار نو" از سال 1395
 • ترجمه مقالاتي از جمله:

 

 1. Hallow Core
 2. Wastewater Treatment Plant (Kashan University of Medical Sciences )
 3. Phase-change Materials

 

 • ترجمه براي شركت خودرو سازي سايپا
 • ترجمه براي سايت "پيامبر اعظم (ص)
 • ترجمه زه كشي آب باغ فين