نفيسه شیروانی

تحصیلات

 كارشناس ارشد آموزش زبان فرانسه از دانشگاه اصفهان  
 کارشناس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان
اخذ مدركTCF  از سفارت فرانسه در ايران در سال 1390
شرکت در دوره آموزش زبان فرانسه در ایران(تهران) که توسط دانشگاه Grenoble فرانسه برگزار شد1389
شرکت در دوره های آموزشی زبان سفارت فرانسه در تهران 
 شركت در دوره هاي  آموزشي مرتبط با آموزش زبان در دانشگاه اصفهان در سال 1389
 اخذ مدرك ليسانس زبان و ادبيات فرانسه از دانشگاه اصفهان در سال 1386

سوابق کاری

 تدریس در دانشگاه دولتی کاشان
تدریس در آموزشگاه زبان دارالفنون از سال 1390 تا کنون
تدریس در دانشگاه پيام نور-واحد قمصر از سال 1390 تا کنون
تدریس در دانشگاه پيام نور_واحد آران وبيدگل از سال 1388 تا کنون
 مترجم شركت طوبا الكترونيك تهران از سال 1388 تا کنون
تدریس در سایر آموزشگاه های زبان از سال 1386 تا کنون

فعالیت ها

 ديكشنري فرانسه به فرانسه(كبك_فرانسه) در دست تاليف
توانايي تدريس با متدهاي روز فرانسه Alter égo, Taxi, connexion,…… 
توانايي ارزيابي و مشاوره جهت شركت درمصاحبه Tcf كبك
توانايي برگزاري دورهاي آمادگي جهت شركت در آزمونهاي  TCF,DELF