جواد ترابی

تحصیلات

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سوابق کاری

 تدریس در آموزشگاه زبان دارالفنون از سال 1385 تا کنون
 تدریس در آموزشگاه زبان بین الملل از سال 1382 تا کنون
مشاور آموزش آموزشگاه های زبان بین الملل و دارالفنون

تحصیلات

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سوابق کاری

 تدریس در آموزشگاه زبان دارالفنون از سال 1385 تا کنون
 تدریس در آموزشگاه زبان بین الملل از سال 1383 تا کنون
مشاور آموزش آموزشگاه های زبان بین الملل و دارالفنون