مريم بهار دوست

تحصیلات

  دکترای گرایش آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد قشم
 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد نجف آباد 
 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه کاشان
                     

 

سوابق کاری

 تدریس در آموزشگاه زبان دارالفنون از سال 1392 تا کنون
  مدرس زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد اسلامی کاشان از سال 1380 تا کنون
  تدریس درموسسه آموزش عالی مهد علم
تدریس درموسسه آموزش عالی سینا 
 تدریس درموسسه آموزش عالی فدک کاشان
 تدریس درموسسات زبان انگلیسی کاشان حدود12 سال

سوابق پژوهشی

چاپ مقاله" همنشین های گرامری و واژگانی درنوشتار دانشجویان زبان انگلیسی" درمجله "زبانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد تبریز" و دو مقاله دیگر در مجله Iranian EFL Journal  در شماره های 8و9