زهرا غفارزاده

تحصیلات

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سوابق كاری

  تدریس در مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون از سال 1393 تاکنون