504 Absolutely Essential Words

این کتاب یکی از معروفترین کتابهای آموزش لغات است که اگر بتوانید 504 واژه درون آن را بیاموزید و به درستی استفاده کنید شانس شما برای موفقیت در آزمون های زبانی بسیار زیاد خواهد بود.

قیمت برای عموم: 45000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 36000 تومان

قیمت برای اساتید: 36000 تومان

شماره شابک : 078-1-2034

نام ناشر : publisher name

سال انتشار : first publish 2014

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید