هدیه نجفیان رضوی

کارشناسی ارشد Teaching

  1. کارشناسی ارشد Teaching
  2.  تدریس در دانشگاه از سال 95
  3. تدریس در مرکز زبان دارالفنون کاشان از سال 95
  4. تدریس در مرکز زبان بین الملل از سال 95
  5. مقالات پذیرفته شده علمی

1- Accepted abstract on "Teachers’ Preferences for Interactional Feedback: the Role of Proficiency Level" TESOL Indonesia International Conference in Indonesia (2016) &
2- Accepted this abstract LITU-CULI International Conference in China during 6-7 (2016).