منابع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ( گرایش آموزش)

منابع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ( گرایش آموزش)

آزمون مجموعه زبان انگلیسی

برای هر 3 گرایش 1 دفترچه ارائه می شود با مجموعاً 240 سوال و 150 دقیقه زمان پاسخگویی البته هر گرایش تنها به 60 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی در نظر گرفته شده پاسخگو خواهند بود.

لینک های دانلود