مکالمه بازرگانی

   امروزه تسلط به زبان انگلیسی برای مدیران عامل شرکت ها و سازمان ها، مدیران بازاریابی و فروش و ... ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که تعامل تجاری و بازرگانی با سایر کشورها نیازمند دانستن زبان انگلیسی است. در دوره های زبان بازرگانی مراکز زبان بین الملل و دارالفنون تمام موقعیت های ممکن در زمینه تعاملات تجاری آموزش داده می شود.

 

بازگشت به صفحه دوره ها