ترجمه شفاهی

این دوره برای دو منظور ترجمه شفاهی و ترجمه مکتوب تدوین شده است. افرادی مانند مهندسان کارخانه ها، راهنمایان تورهای مسافرتی و ... از جمله کسانی هستند که نیاز به ترجمه شفاهی را (ترجمه همزمان) به شدت احساس کرده اند. از سوی دیگر ترجمه مکاتبات اداری، پروژه های دانشگاهی و ... نیز با سپری کردن دوره های ترجمه مکتوب به راحتی امکان پذیر خواهد بود. 

 

بازگشت به صفحه دوره ها